Theia


Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 10’0″ THEITHE-04MLNA2AA0

Loloi

> Get up to $500 OFF toward your next flooring purchase

Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 10’0″ THEITHE-04MLNA2AA0

Theia

Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 10’0″ THEITHE-04MLNA2AA0

Loloi

Color Variations

Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 11’6″ x 16’0″ THEITHE-08GYMLB6G0
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 9’5″ x 12’10” THEITHE-08GYML95CA
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 7’10” x 10’0″ THEITHE-08GYML7AA0
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 6’7″ x 9’6″ THEITHE-08GYML6796
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 7’10” x 7’10” THEITHE-08GYML7A0R
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 5’0″ x 8’0″ THEITHE-08GYML5080
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 2’10” x 12’6″ THEITHE-08GYML2AC6
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 2’10” x 10’0″ THEITHE-08GYML2AA0
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 2’10” x 8’0″ THEITHE-08GYML2A80
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 3’7″ x 5’2″ THEITHE-08GYML3752
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-08 GREY / MULTI 2’0″ x 3’7″ THEITHE-08GYML2037
GREY / MULTI
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 11’6″ x 16’0″ THEITHE-07NARUB6G0
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 9’5″ x 12’10” THEITHE-07NARU95CA
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 7’10” x 10’0″ THEITHE-07NARU7AA0
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 6’7″ x 9’6″ THEITHE-07NARU6796
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 7’10” x 7’10” THEITHE-07NARU7A0R
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 5’0″ x 8’0″ THEITHE-07NARU5080
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 2’10” x 12’6″ THEITHE-07NARU2AC6
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 2’10” x 10’0″ THEITHE-07NARU2AA0
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 2’10” x 8’0″ THEITHE-07NARU2A80
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 3’7″ x 5’2″ THEITHE-07NARU3752
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-07 NATURAL / RUST 2’0″ x 3’7″ THEITHE-07NARU2037
NATURAL / RUST
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 11’6″ x 16’0″ THEITHE-06GNIVB6G0
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 9’5″ x 12’10” THEITHE-06GNIV95CA
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 7’10” x 10’0″ THEITHE-06GNIV7AA0
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 6’7″ x 9’6″ THEITHE-06GNIV6796
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 7’10” x 7’10” THEITHE-06GNIV7A0R
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 5’0″ x 8’0″ THEITHE-06GNIV5080
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 2’10” x 12’6″ THEITHE-06GNIV2AC6
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 2’10” x 10’0″ THEITHE-06GNIV2AA0
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 2’10” x 8’0″ THEITHE-06GNIV2A80
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 3’7″ x 5’2″ THEITHE-06GNIV3752
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-06 GRANITE / IVORY 2’0″ x 3’7″ THEITHE-06GNIV2037
GRANITE / IVORY
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 11’6″ x 16’0″ THEITHE-05TABKB6G0
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 9’5″ x 12’10” THEITHE-05TABK95CA
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 7’10” x 10’0″ THEITHE-05TABK7AA0
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 6’7″ x 9’6″ THEITHE-05TABK6796
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 7’10” x 7’10” THEITHE-05TABK7A0R
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 5’0″ x 8’0″ THEITHE-05TABK5080
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 2’10” x 12’6″ THEITHE-05TABK2AC6
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 2’10” x 10’0″ THEITHE-05TABK2AA0
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 2’10” x 8’0″ THEITHE-05TABK2A80
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 3’7″ x 5’2″ THEITHE-05TABK3752
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-05 TAUPE / BRICK 2’0″ x 3’7″ THEITHE-05TABK2037
TAUPE / BRICK
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 11’6″ x 16’0″ THEITHE-04MLNAB6G0
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 9’5″ x 12’10” THEITHE-04MLNA95CA
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 7’10” x 10’0″ THEITHE-04MLNA7AA0
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 6’7″ x 9’6″ THEITHE-04MLNA6796
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 7’10” x 7’10” THEITHE-04MLNA7A0R
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 5’0″ x 8’0″ THEITHE-04MLNA5080
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 12’6″ THEITHE-04MLNA2AC6
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 10’0″ THEITHE-04MLNA2AA0
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’10” x 8’0″ THEITHE-04MLNA2A80
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 3’7″ x 5’2″ THEITHE-04MLNA3752
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-04 MULTI / NATURAL 2’0″ x 3’7″ THEITHE-04MLNA2037
MULTI / NATURAL
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 11’6″ x 16’0″ THEITHE-03TAMLB6G0
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 9’5″ x 12’10” THEITHE-03TAML95CA
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 7’10” x 10’0″ THEITHE-03TAML7AA0
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 6’7″ x 9’6″ THEITHE-03TAML6796
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 7’10” x 7’10” THEITHE-03TAML7A0R
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 5’0″ x 8’0″ THEITHE-03TAML5080
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 2’10” x 12’6″ THEITHE-03TAML2AC6
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 2’10” x 10’0″ THEITHE-03TAML2AA0
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 2’10” x 8’0″ THEITHE-03TAML2A80
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 3’7″ x 5’2″ THEITHE-03TAML3752
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-03 TAUPE / MULTI 2’0″ x 3’7″ THEITHE-03TAML2037
TAUPE / MULTI
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 11’6″ x 16’0″ THEITHE-02TAGOB6G0
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 9’5″ x 12’10” THEITHE-02TAGO95CA
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 7’10” x 10’0″ THEITHE-02TAGO7AA0
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 6’7″ x 9’6″ THEITHE-02TAGO6796
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 7’10” x 7’10” THEITHE-02TAGO7A0R
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 5’0″ x 8’0″ THEITHE-02TAGO5080
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 2’10” x 12’6″ THEITHE-02TAGO2AC6
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 2’10” x 10’0″ THEITHE-02TAGO2AA0
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 2’10” x 8’0″ THEITHE-02TAGO2A80
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 3’7″ x 5’2″ THEITHE-02TAGO3752
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-02 TAUPE / GOLD 2’0″ x 3’7″ THEITHE-02TAGO2037
TAUPE / GOLD
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 11’6″ x 16’0″ THEITHE-01NAOCB6G0
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 9’5″ x 12’10” THEITHE-01NAOC95CA
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 7’10” x 10’0″ THEITHE-01NAOC7AA0
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 6’7″ x 9’6″ THEITHE-01NAOC6796
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 7’10” x 7’10” THEITHE-01NAOC7A0R
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 5’0″ x 8’0″ THEITHE-01NAOC5080
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 2’10” x 12’6″ THEITHE-01NAOC2AC6
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 2’10” x 10’0″ THEITHE-01NAOC2AA0
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 2’10” x 8’0″ THEITHE-01NAOC2A80
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 3’7″ x 5’2″ THEITHE-01NAOC3752
NATURAL / OCEAN
Loloi Theia THE-01 NATURAL / OCEAN 2’0″ x 3’7″ THEITHE-01NAOC2037
NATURAL / OCEAN